Samenwerking gemeente en onderwijs

De gemeente Urk is van mening dat iedereen recht heeft op onderwijs. Het is een belangrijk middel om kinderen en volwassenen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid en het meedoen aan de Urker samenleving. Gemeente Urk zorgt niet alleen voor de beschikbaarheid van de verschillende soorten onderwijs en de kwaliteit daarvan, maar ook leerplicht en voor- en vroegschoolse educatie heeft de volledige aandacht.

Gemeente Urk en de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs zetten zich met een gezamenlijke visie in voor hetzelfde doel: jeugdigen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen. Deze gezamenlijke visie is sinds 2015 vastgelegd in het afsprakenkader Passend Onderwijs. In de komende periode wordt gewerkt aan een verbreding van de afspraken met maatschappelijke partners binnen het sociaal domein.