Rekenkamercommissie

Iedere gemeente heeft een rekenkamercommissie. De Gemeentewet bepaalt dat er in iedere gemeente een rekenkamer(commissie) moet zijn ingesteld. Een rekenkamercommissie doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het besturen van de gemeente. De onafhankelijke rekenkamercommissie is een gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur. In 2004 heeft de gemeenteraad van Urk een rekenkamercommissie ingesteld. De rekenkamercommissie doet geen onderzoek naar de financien, dit is een taak van de accountant. De rekenkamercommissie doet aan de hand van onderzoeken voorstellen om te komen tot efficienter, doelmatiger en effectiever beleid. Het doel van de onderzoeken (ongeveer twee per jaar) van de rekenkamercommissie is ervan te leren en verbeteringen toe te passen. Het is niet de bedoeling om de rekenkamercommissie op te laten treden als afrekenkamer.

Hoe werkt de rekenkamercommissie

Het is de taak van de rekenkamercommissie om onderzoeken uit te voeren. De rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. De gemeenteraad kan de commissie verzoeken een onderzoek te starten als daar een aanleiding voor is. Het onderzoek vindt plaats op grond van een onderzoeksprotocol, in dat protocol staat de werkwijze van de commissie. Na het opstellen van de onderzoeksopzet begint het echte onderzoeksproces. De commissie kan de onderzoeken zelf doen maar kan zich ook laten bijstaan door een extern bureau. Voordat het onderzoek openbaar wordt krijgen betrokkenen de gelegenheid een reactie te geven op het onderzoek. Die reactie krijgt ook een plaats in het eindrapport. Het rapport wordt daarna behandeld in commissie en raad. De gemeenteraad kan de aanbevelingen van de rapporten overnemen en het college vervolgens vragen of opdracht geven de aanbevelingen uit te werken of om de voorgestelde verbeterpunten uit te voeren. Het eindrapport komt op de gemeentelijke website te staan, tenzij op grond van de Wet Openbaarheid van bestuur (een deel van) het rapport als geheim wordt aangemerkt..

Leden

De rekenkamercommissie van de gemeente Urk staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, die geen binding heeft met Urk. Verder zijn vijf raadsleden lid van de commissie.

Samenstelling rekenkamercommissie
Functie Naam
Voorzitter Jacob Kramer
Secretaris K.R. Verhoeff
lid J. Baarssen
lid M. Romkes-Foppen
lid J. Jonkers
lid H.J. Kaptijn
lid J. van den Berg
lid H. Wakker

Contact

Rekenkamercommissie Urk
Postbus 77
8320 AB Urk
Email: rekenkamer@urk.nl

  • Lees voor