Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Verkiezing gemeenteraad (GR)

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De eerstvolgende verkiezing is op woensdag 21 maart 2018.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente Urk. De raad neemt alle belangrijke beslissingen. Zoals de verdeling van subsidies, de totstandkoming van allerlei voorzieningen, de hoogte van de tarieven en belastingen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken.

De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Dat is het dagelijks bestuur van de gemeente Urk.

Op wie kunt u stemmen?

De kandidatenlijsten zijn inmiddels goedgekeurd en vindt u hieronder.

Kandidatenlijsten

Formulieren

Bezorging stempassen

Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming (dus 7 maart 2018) in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Uw stempas wordt dus uiterlijk 7 maart 2018 op uw huisadres bezorgd door PostNL. Mocht u de stempas niet hebben ontvangen of kunt u hem niet vinden dan kunt u bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van stemming in het bezit van de gemeente zijn. Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

U kunt ook uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 (tot 12.00 uur) persoonlijk een vervangende stempas aanvragen (vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen). Dit kan bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.

Aanvraagformulier vervangende stempas

Volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. U ontvangt voor de verkiezingen overigens een stempas, waarmee u automatisch in elk stemdistrict in Urk uw stem kunt uitbrengen.

Onderhands machtigen

U kunt een willekeurige kiezer in Urk machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een volmacht vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een volmacht kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Schriftelijk machtigen

Wilt u een kiezer machtigen voor u te stemmen? Dat mag alleen een kiezer zijn die woonachtig is in de gemeente Urk. Daarvoor kunt u hieronder het formulier downloaden (PDF). U kunt het eventueel ook aanvragen bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.

U moet het volledig ingevulde formulier uiterlijk 5 dagen voor de stemming, derhalve 16 maart 2018, inleveren bij de balie van het gemeentehuis te Urk. Als u het formulier opstuurt, moet het ook 5 dagen voor de stemming in het bezit zijn van de gemeente. Degene die namens u gaat stemmen krijgt uiterlijk in de week voor de verkiezingen een volmachtbewijs thuisgestuurd.

Aanvraagformulier volmacht

Kiezerspas

U bent kiesgerechtigde in Urk. U kunt alleen stemmen voor de Urker gemeenteraad. U kunt niet stemmen in een andere gemeente. Bij deze verkiezing worden dus geen kiezerspassen uitgegeven.

Stembureaus

In de gemeente Urk kunt u op de volgende 9 stembureaus uw stem uitbrengen

Stemdistrict Locatie en adres stemlokaal
Stembureaus
1 Cultuur-eus Tromp de Vries, Wijk 2-76, 8321 ET Urk
2 Gemeentehuis, Singel 9, 8321 GT Urk
3 Morgenster, Rotholm 20, 8321 DK Urk
4 Zorgcentrum Talma Haven, Ankerplaats 2, 8321 RT Urk
5 Cornelis Zeemanschool, Middelbuurt 118, 8321 ZE Urk
6 Prinses Beatrixschool, De Lier 2, 8322 AK Urk
7 Ichthushof, Richel 2, 8321 RX Urk
8 Johannes Calvijnschool, Almerelaan 19, 8321 JA Urk
9 Harmpje Visserschool, Clausstraat 2, 8322 GH Urk

De voorzitter van het stembureau vraagt altijd om uw identiteitsbewijs. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom.

Voorwaarden voor nieuwe politieke partijen

Als u mee wilt doen met de gemeenteraads-verkiezingen, moet u uw partij laten registreren bij de gemeente. Het is verstandig om u over de procedure vooraf en tijdig te laten informeren door Bureau Verkiezingen.

Alleen groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau te Urk registreren.
Bij het registratieverzoek dienen te worden gevoegd:

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijziging van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde.

Indienen verzoek

Uiterlijk 27-12-2017 moet het verzoek ingediend zijn.

Waarborgsom

Tevens moet een waarborgsom worden betaald. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. De waarborgsom kan gestort worden op NL83BNGH0285008528 t.n.v. Gemeente Urk, onder vermelding van ‘waarborgsom verkiezingen’.

Bevoegde bestuurders

Voor de ontvankelijkheid van het registratieverzoek is het belangrijk dat deze is ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Beoordeling registratieverzoeken

Politieke partijen die onder een bepaalde naam ('aanduiding') willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing, moeten deze vooraf laten registreren bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau toetst of dit verzoek kan worden ingewilligd. De doelstellingen of activiteiten van de politieke partij worden niet getoetst. Het centraal stembureau beperkt zich bij zijn beoordeling tot de aanduiding zelf. De doelstelling of de activiteiten van de groepering kunnen geen reden zijn het verzoek af te wijzen.

Beoordeling door centraal stembureau

Het centraal stembureau kan in de volgende gevallen afwijzend beslissen op een verzoek tot registratie:

 • De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
 • De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
 • De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens. N.b. voor meer informatie over de normen ten aanzien van naamstelling partijen.
 • De aanduiding komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • Op dezelfde dag wordt bij het centraal stembureau een verzoek ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

Het verzoek moet uiterlijk binnen zijn op 27 december 2017. Komt het later binnen, dan wordt het verzoek tot de volgende verkiezing buiten behandeling gesteld.

De Kieswet bepaalt geen termijn waarop het centraal stembureau een besluit moet nemen over het verzoek. Een registratieverzoek is normaal gesproken binnen zes weken afgehandeld. In verkiezingstijd gaat dit sneller. Bij een eventuele afwijzing door het centraal stembureau hebben politieke partijen nog de mogelijkheid om een aangepast verzoek in te dienen.

Het centraal stembureau publiceert de lijst van centraal geregistreerde aanduidingen met de namen van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde in de Peperbus en op de gemeentelijke website.

Doorwerking Partijnaam

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dan wel provinciale staten hebben 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het register van aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. De aanduidingen geregistreerd op provinciaal niveau worden bijgehouden door de centrale stembureaus van de verschillende provincies. Voor Flevoland is dat in Lelystad.

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke groepering kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezingen met een zogenaamde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer boven de lijst van de partij op de kandidatenlijst en het stembiljet - en geen naam. Toch komt het niet vaak voor dat een politieke groepering een blanco lijst inlevert. Het ontbreken van een naam (aanduiding) wordt als een nadeel ervaren bij het voeren van campagne.
N.B. Een groepering die met een blanco lijst wil deelnemen aan de verkiezing slaat de procedure van registratie van een aanduiding over.

Procedure blanco lijst

Voor het inleveren van de kandidatenlijst geldt de normale procedure, op de volgende punten na:

 • omdat er geen aanduiding geplaatst hoeft te worden, is een machtiging om dit te doen niet nodig;
 • op de ondersteuningsverklaringen kan de ruimte achter ‘aanduiding partij’ leeg blijven. Dit geldt voor alle overige formulieren waar de aanduiding van de groepering gevraagd wordt;
 • het voeren van een gezamenlijke lijst waarbij de aanduidingen van de betrokken groeperingen worden samengevoegd is niet mogelijk.

Ondersteuningsverklaringen

Ondersteuningsverklaringen (overeenkomstig model H4) zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van de partij ondersteunen. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen zo'n verklaring tekenen. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen moet een lijst worden ondersteund door ten minste 20 kiezers.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing;
 • bij de vorige gemeenteraadverkiezing geen zetel hebben behaald;
 • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding).

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiezer die daarmee aangeeft dat hij de deelname van de betreffende partij aan de verkiezing ondersteunt. Iedere kiesgerechtigde mag maar één ondersteuningsverklaring tekenen. Het afleggen van de verklaring  kan op het gemeentehuis van Urk in de twee weken voorafgaand aan de kandidaatstelling en op de dag van de kandidaatstelling zelf (dus van maandag 22-01-2018 t/m maandag 05-02-2018). Het invullen van een adres op de ondersteuningsverklaring is niet (meer) verplicht. De gemeente neemt het formulier niet in. De kiezer moet zelf zorgen dat zijn/haar ondersteuningsverklaring bij de contactpersoon van de desbetreffende partij terecht komt. Kiezers die een ondersteuningsverklaring ondertekenen moeten zich realiseren dat alle verkiezingsstukken openbaar zijn, dus voor iedereen terzinzage liggen.

Hoe wordt een ondersteuningsverklaring afgelegd?

Politieke groeperingen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of op dit moment geen zetel hebben, moeten ondersteuningsverklaringen inleveren op de dag van kandidaatstelling. Er moeten tenminste 20 ondersteuningsverklaringen overlegd worden. De politieke groeperingen moeten deze zelf aan de kiezer beschikbaar stellen.

Kiezers kunnen hiervoor terecht bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring hoeft u geen afspraak te maken. Maar u moet wel binnen de reguliere openingstijden komen.

Die zijn als volgt:

dag(en) tijd
Reguliere openingstijden
maandag tot en met donderdag 09:00 tot 12:30 en 14:00 tot 16:30 uur
vrijdag 09:00 tot 12:30 uur

De kiezer moet naast de ondertekende ondersteuningsverklaring (model H4) ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. De kiezer zorgt er zelf voor dat de gecontroleerde en geparafeerde verklaring bij de politieke groepering wordt ingeleverd.

Voorinlevering

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met Bureau Verkiezingen.

Kandidaatstelling

De dag van kandidaatstelling is op de 43ste dag voor de dag van stemming. Dat is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op maandag 5 februari 2018. Op deze dag moeten alle politieke groeperingen, die willen deelnemen aan de verkiezing, hun kandidatenlijsten tussen 9.00 - 17.00 uur (exact) inleveren op het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald dienen een waarborgsom ter hoogte van € 225,00 te betalen. Deze waarborgsom kan gestort worden op NL83BNGH0285008528 t.n.v. Gemeente Urk, onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’. Ook dienen nieuwe groeperingen - en reeds geregistreerde politieke partijen die in de laatstgenoemde verkiezingen geen zetels hebben behaald - 30 ondersteuningsverklaringen over te leggen.

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen. Bureau Verkiezingen zal deze software kosteloos beschikbaar stellen. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

 • Lijst van de kandidaten (model H1)
 • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9)
 • Verklaring van elke kandidaat die niet in Urk woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in Urk te vestige
 • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de bescheiden inlevert
 • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen)
 • 20 ondersteuningsverklaringen. (Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad)

Instemmingsverklaring kandidaten

Bij de kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring ingeleverd waarmee hij/zij instemt met plaatsing op deze lijst. Een kandidaat kan zijn verklaring van instemming niet intrekken. Van iedere kandidaat die nu geen zitting heeft in de gemeenteraad is ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij adviseren om van iedere kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Met legitimatiebewijs bedoelen wij:

 • een geldig paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig rijbewijs (N.B. De kopie van het geldige legitimatiebewijs moet duidelijk leesbaar zijn, net als de handtekening van betrokkene).

Links

Kiesraad : http://www.kiesraad.nl/  

Overheidsinformatie : www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen

Contact

Bureau Verkiezingen is gevestigd in het gemeentehuis, Singel 9 te Urk.

U kunt schriftelijk contact opnemen via:
Postbus 77, 8320 AB Urk
of via de mail burgerzaken@urk.nl

 • Lees voor