Verkiezingen gemeenteraad 2018

Dit item is verlopen op 23-03-2018.
logo verkiezingen

Registratie aanduiding politieke groepering en Kandidaatstelling

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op donderdag 4 januari 2018 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk.

Registratie aanduiding politieke groepering
Politieke groepering Aanduiding
Unie Gemeentebelangen Gemeentebelangen
Urker Gereformeerde Partij Urker Gereformeerde Partij

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen van het gemeentehuis, Singel 9, 8321 GT Urk.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk,

P.C. van Maaren

Kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk maakt het volgende bekend:

Kandidaatstelling
1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk plaatshebben.
2. Op die dag kunnen op het gemeentehuis, adres Singel 9, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
3.

De benodigde formulieren voor:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

Wordt gebruik gemaakt van het verkiezingsprogramma OSV dan zijn de benodigde formulieren daarin opgenomen.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL83BNGH0285008528 ten name van Gemeente Urk, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door:

Bureau verkiezingen van het gemeentehuis, Singel 9, 8321 GT Urk.

Plaats: Urk

Datum: Donderdag 11 januari 2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Urk,

P.C. van Maaren

  • Lees voor