Verkiezingen

Verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen:

 • voor de leden van de Provinciale Staten van Flevoland
 • en voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep ontvangt voor de waterschapsverkiezing.

Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd, dan krijgt u twee stempassen. 

 • één voor de provinciale statenverkiezing
 • één voor de waterschapsverkiezing
 • Op wie kunt u stemmen?

  Zodra de kandidatenlijsten zijn vastgesteld door het Centraal Stembureau, worden alle lijsten met kandidaten op deze site gepubliceerd.

 • Stembureaus

  Hieronder ziet u een overzicht van de adressen in Urk waar stembureaus zijn gevestigd. U kunt stembureaus ook raadplegen via https://waarismijnstemlokaal.nl/

  Stembureaus
  Stembureau Locatie en adres
  1 Cultuur-eus, Wijk 2 76, 8321 ET Urk
  2 Gemeentehuis, Singel 9, 8321 GT Urk
  3 Morgenster, Rotholm 20, 8321 DK Urk
  4 Zorgcentrum Talma Haven, Ankerplaats 2, 8321 RT Urk
  5 Cornelis Zeemanschool, Middelbuurt 118, 8321 ZE Urk
  6 Prinses Beatrixschool, De Lier 2, 8322 AK Urk
  7 Ichthushof, Richel 2, 8321 RX Urk
  8 Johannes Calvijnschool, Almerelaan 19, 8321 JA Urk
  9 Harmpje Visserschool, Clausstraat 2, 8322 GH Urk

  Alle stemlokalen in Urk voldoen aan de Toegankelijkheidscriteria Stemlocaties 2018.

 • Stemmen op de verkiezingsdag

  Op de verkiezingsdag zijn de stembureaus van half acht 's ochtends tot negen uur 's avonds open. Iedereen die stemgerechtigd is, kan dan zijn stem uitbrengen. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen. In het stembureau mag geen campagne gevoerd worden. Het stembureau bestaat uit drie leden die door burgemeester en wethouders worden benoemd. 

  Wie gaat stemmen, overhandigt de stempas aan de voorzitter. De voorzitter moet naar een legitimatie vragen. Een lid van het stembureau overhandigt een stembiljet. Het stemmen gebeurt in een stemhokje waar de stemgerechtigde op het verkregen stembiljet één van de ronde hokjes rood maakt. De Kieswet schrijft voor dat een stem wordt uitgebracht in het rood. Dat betekent dat het vakje bij de kandidaat waarop gestemd wordt, roodgekleurd moet worden. Het hoeft niet persé een rood potlood te zijn waarmee dit gebeurt, maar een andere kleur maakt het stembiljet ongeldig.

  Een stembiljet waarop geen keuze is aangegeven of meerdere kandidaten zijn ingevuld, wordt later bij het tellen van de stemmen ongeldig verklaard. Ook zelf op het biljet schrijven of tekenen, maakt de stem ongeldig, ook als een hokje rood is gemaakt.

  Wanneer het biljet is ingevuld, wordt het weer opgevouwen en in de klaarstaande verzegelde stembus gestopt.

  Blanco stemmen

  Een blanco stem uitbrengen kon ook. Blanco stemmen heeft het zelfde effect als ongeldig stemmen en feitelijk ook als niet komen stemmen. Wel tellen degenen die blanco stemmen mee voor het opkomstpercentage.

  Na het sluiten van het stemlokaal worden onder leiding van de voorzitter van het stembureau de stemmen handmatig geteld. Deze telling is openbaar. Daarna belt de voorzitter de uitslagen naar de  gemeente door. Op basis hiervan maakte het gemeentehuis de voorlopige verkiezingsuitslag bekend. Een medewerker van het stemlokaal brengt de uitslag naar het gemeentehuis, waarna de definitieve verkiezingsuitslag volgt.

  In en rond het stemlokaal

  Kiezers hebben het recht om gedurende de tijd van de stemming in het stemlokaal aanwezig te zijn. Het is daarbij niet toegestaan andere kiezers bij hun keuze te beïnvloeden. Politieke propaganda in het stemlokaal is daarom niet toegestaan. Dat gaat zelfs zo ver, dat bijvoorbeeld leden van het stembureau geen speldje, button of das van politieke partijen mogen dragen.

  Buiten het stemlokaal is het vrij reclame te maken voor politieke partijen. Het gemeentebestuur handhaaft de openbare orde, met inachtneming van de vrijheid van meningsuiting. Bij wanordelijkheden in het stembureau kan de zitting worden geschorst; de burgemeester beslist waar en wanneer de stemming wordt hervat.

  Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

  Als u op het stembiljet meerdere vakjes inkleurt of op het formulier tekent of schrijft, is uw stem ongeldig. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal.

 • Stempas

  Bezorging stempassen

  De stempassen worden in de eerste week van maart bezorgd door PostNL. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

  Vervangende stempas

  Wat moet u doen als u de stempas niet hebt ontvangen of u kunt hem niet meer vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Urk, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. U kunt tot en met dinsdag 18 maart 2019 (tot uiterlijk 12.00 uur) persoonlijk een vervangende stempas aanvragen (vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen). Dit kan bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Het formulier dat u hier voor moet gebruiken vindt u onder de rubriek ‘Formulieren’. U kunt maar één keer een vervangende stempas aanvragen. Als u de vervangende stempas kwijtraakt kunt u dus niet stemmen.

 • Stemmen in een andere gemeente in Flevoland

  Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente binnen de provincie Flevoland of binnen het gebied van het Waterschap Zuiderzeeland? Vraag dan een kiezerspas aan.

  Persoonlijk

  U kunt een kiezerspas in persoon aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 18 maart 2019 tot 12.00 uur doen bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Neemt u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

  Schriftelijk

  Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op 15 maart 2019 binnen zijn bij Gemeente Urk, Bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk of zijn ingeleverd bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Het formulier dat u hier voor moet gebruiken vindt u onder de rubriek ‘Formulieren’. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

  Stemmen bij volmacht

  Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer binnen de provincie Flevoland of binnen het gebied van Waterschap Zuiderzeeland machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. Uw schriftelijk verzoek om een kiezer te machtigen moet uiterlijk op 15 maart 2019 binnen zijn bij Gemeente Urk, Bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk of zijn ingeleverd bij de de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Het formulier dat u hier voor moet gebruiken vindt u onder de rubriek ‘Formulieren’.

  Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

  Onderhands machtigen veel gemakkelijker...

  U kunt een willekeurige kiezer in Urk machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

  Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 20 maart 2014” of elke latere datum.

 • Stemmen bij volmacht

  Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Flevoland machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. Uw schriftelijk verzoek om een kiezer in een andere Flevolandse gemeente te machtigen moet uiterlijk op 15 maart 2019 binnen zijn bij Gemeente Urk, Bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk of zijn ingeleverd bij de de publieksbalie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. Het formulier dat u hier voor moet gebruiken vindt u onder de rubriek ‘Formulieren’.

  Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

  Onderhands machtigen veel gemakkelijker...

  U kunt een willekeurige kiezer in Urk machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

  Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 20 maart 2014” of elke latere datum.

 • Formulieren

 • Links

 • Contact Bureau Verkiezingen

  Bureau Verkiezingen is gevestigd in het Gemeentehuis, Singel 9, 8321 GT Urk.

  Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verkiezingen neem dan gerust contact op met de Gemeente Urk, Bureau Verkiezingen, Postbus 77, 8320 AB Urk.

  Telefoon 0527-689868
  E-mail burgerzaken@urk.nl

 • Lees voor