Omgevingsdienst (OFGV)

Dringende klachten en/of calamiteiten

Bij dringende milieuklachten en/of calamiteiten kunt u bellen met de milieuklachtentelefoon (0320) 265 400 of vul het milieuklachtenformulier in. Voor meldingen of vragen over zwemwater in Flevoland kunt u bellen met de zwemwatertelefoon, bereikbaar op telefoonnummer (0320) 265 700. Beide nummers zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Milieu voor bedrijven

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt vanaf 1 januari 2013 namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De medewerkers op het gemeentehuis zorgen voor het eerste contact met bedrijven, de intake en registratie van (aan)vragen. Waar nodig worden (aan)vragen voor behandeling doorgezet naar de Omgevingsdienst. Gedurende de behandeling van deze (aan)vragen hebben bedrijven direct contact met de Omgevingsdienst. Een deel van de bedrijven die voorheen gecontroleerd werden door de gemeente op naleving van milieuwetgeving worden nu geïnspecteerd door medewerkers van de Omgevingsdienst.

Vergunningen en procedures

De overname van werkzaamheden van de gemeente Urk door de OFGV heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de huidige vergunningen die de gemeente aan u heeft verstrekt. Deze blijven geldig conform de voorwaarden waaronder deze zijn afgegeven. Heeft u procedures lopen bij de gemeente, dan blijven deze doorlopen. Hierbij kunt u te maken krijgen met de OFGV. Dat merkt u mogelijk in de correspondentie die met u wordt gevoerd. Deze wordt voorzien van een andere ondertekening en wordt gevoerd op briefpapier van de Omgevingsdienst.

Vergunning aanvragen of melding indienen

Een bedrijf kan vergunnings- of meldingsplichtig zijn. U kunt uw vergunningsaanvragen voor een omgevingsvergunning blijven doen via het OLO: www.omgevingsloketonline.nl

Uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit kunt u blijven doen via de module: https://aim.vrom.nl.

Overige provinciale vergunningaanvragen voor Flevoland kunnen rechtstreeks worden gericht aan de OFGV.

Toezicht en handhaving

Ieder bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd op naleving van de milieuwet- en regelgeving. De gemeente laat deze controles uitvoeren door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De controle verloopt het beste door standaard een logboek aanwezig te hebben, met daarin de omgevingsvergunning, of melding met bijhorende landelijk besluit. Ook moet u daarin een kopie van alle milieu gerelateerde documenten en facturen bewaren, van bijvoorbeeld de afvalinzamelaar, de water- en energieleverancier en de jaarlijkse inspecties van installaties en brandblussers. Als u dit logboek goed bijhoudt en de regels regelmatig doorneemt is de kans klein dat u een overtreding begaat. Een overtreding is een misdrijf in de zin van de Wet economische delicten (Wed). Als de politie overtredingen constateert, kan de politie verbaliserend optreden. Daarnaast kan de gemeente ook nog bestuursrechtelijk optreden via een last onder dwangsom of bestuursdwang.

Vaststelling van de navolgende wijziging van het ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015

De directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV),

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op het mandaatbesluit van  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk van 22 maart 2013,

Gezien de herinrichting van de organisatie van de OFGV per 1 oktober 2017,

Besluit vast te stellen de navolgende wijziging van het ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015 (ondermandaat Urk):

Enig artikel

In artikel 1, eerste lid, en in artikel 2, eerste lid, wordt vervangen “de teamleider Noord, de teamleider Zuid en de teamleider Bodem/Water/Natuur” door: de teamleider Bedrijven en de teamleider Leefomgeving.   

Lelystad, 22 december 2017

De directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Contact

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Bezoekadres: Botter 14-15 te Lelystad
Postadres: Postbus 2341, 8203 AH  Lelystad
Tel. 088-6333000
Website: www.ofgv.nl
Email: info@ofgv.nl

  • Lees voor