Verkeer in het Oude Dorp

Foto van twee huisjes in het Oude Dorp van Urk

Verkeren in het Oude Dorp

Het project "Verkeren in het Oude Dorp" is een uitwerking van het coalitieprogramma 2010-2014. In dit programma wordt de parkeer- en verkeersproblematiek in het "Oude Dorp" specifiek genoemd. Bij het zoeken naar oplossingen zijn de bewoners, ondernemers en raads- en commissieleden betrokken.

De doelstelling is om een betere en duurzamere verkeerssituatie in het "Oude Dorp" te maken.

Het project kent de volgende fasering:

 1. Inventarisatie. Vanaf eind 2010 tot begin 2011 zijn in een vijftal sessies met bewoners, ondernemers en de politiek de problemen en wensen geïnventariseerd.
 2. Doelstelling. In een tweetal overleggen met raadscommissie I (7 december 2011 en 4 juni 2012) en een sessie met buurtbewoners is een oplossingsrichting vastgesteld welke kan rekenen op draagvlak bij betrokkenen.
 3. Maatregelen. De gekozen oplossingsrichting is uitgewerkt in 4 thema's: parkeren, inrichting, zwaar verkeer en handhaving. In september 2012 zijn de bijbehorende maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad en zij hebben hiermee ingestemd.
 4. Uitvoering. De maatregelen zijn verder uitgewerkt in maatregelen, die realistisch en betaalbaar zijn. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is, dat er genoeg alternatieven voor parkeren moeten zijn, voordat dit ergens kan worden beperkt. Een blauwe zone wordt dus pas ingevoerd als de Slikhoogte is uitgebreid.
 5. Evaluatie. Om op een later tijdstip te kunnen bepalen wat de effecten zijn van de gekozen maatregelen wordt vooraf, tijdens en na het project de situatie geregistreerd.

In onderstaande tabel zijn de maatregelen samengevat.

Verkeersmaatregelen Oude Dorp
Thema Maatregel
Parkeren; capaciteit
 • Ruimte reserveren voor parkeren op haventerrein
 • Inrichten bewaakt parkeren voor bedrijfsbussen in combinatie met stalling voor (brom)fietsen
Parkeren; reguleren
 • Blauwe zone 24 uur/dag, 7 dagen/week in het hele Oude Dorp
 • 1 ontheffing per woning of bedrijf
 • Geen ontheffing voor woning of bedrijf met eigen parkeerterrein
 • Lang parkeren mogelijk op haventerrein en Slikhoogte
 • Zorgverkeer kan een ontheffing krijgen
Inrichting gebieden
 • Winkel- & uitgaansgebied: voetgangersgebied en stallen fietsen faciliteren
 • Woongebied: optimaliseren parkeervoorzieningen en regulering
 • Routes voor parkeren en toerisme
 • Uitbreiden netwerk van éénrichtingswegen
 Zwaar verkeer
 • Gesloten verklaring voor voertuigen langer dan 6,0 meter
 • Bevoorradingsverkeer kan een ontheffing krijgen
 • Of venstertijden voor bevoorrading in overleg
 • Bewegwijzering touringcars
 • Zwaar verkeer in oude dorp is ongewenst, maar moet wel mogelijk zijn. (Maatwerk in overleg met ondernemers)
 Handhaving
 • Toezicht op naleving blauwe zone
 • Toezicht op (parkeer)gedrag

Contact

Heeft u verder nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Telefoon: 0527 - 689868
Email: gemeente@urk.nl