Ouderenzorg

Gemeenten zijn met de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor alle preventieve activiteiten gericht op ouderen. Alles wat met sociaal isolement, te weinig beweging, depressies, slechte voeding, vallen en verkeerd medicijngebruik door ouderen te maken heeft, valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Dat is voorzien in artikel 5a van de wet Wpg. Daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg draagt voor:

  • het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren;
  • het ramen van de behoeften aan zorg;
  • de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen als comorbiditeit;
  • het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding;
  • het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben met ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen) van de bevolking te maken. Ook Urk ontkomt hier niet aan. In 2030 is Urk meer vergrijsd dan nu. Nu is 31% van de huishoudens  55+. In 2030 is dat 53%. Urk kenmerkt zich nu vooral door haar jonge bevolkingsopbouw. Toch zal ook de vergrijzing op Urk zijn intrede doen. De vraag naar gezondheidszorg neemt met de vergrijzing.

Instellingen ouderenzorg

Op Urk zijn de volgende instellingen betrokken bij de ouderenzorg:

Stichting Caritas

Caritas Urk is een stichting voor Informele Zorg en Welzijn. Met informele zorg wordt bedoeld de mantelzorgers (iemand die voor familie, vriend of buur zorgt) en het vrijwilligerswerk in het kader van zorg en welzijn. Het onderdeel welzijn richt zich vooral op welzijn van ouderen (55+) binnen de gemeente Urk.

Doelstelling van Caritas Urk is het in stand houden en zonodig bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de maatschappelijke integratie van mensen, bij wie deze verloren dreigen te gaan; bijvoorbeeld door ouderendom, handicap of ziekte. Eveneens de ondersteuning en verlichting van de mantelzorgers van cliënten.

Caritas Urk voert haar werkzaamheden uit vanuit verschillende afdelingen:

  • Steunpunt Mantelzorg
  • Vrijwilligerswerk
  • Welzijn Ouderen
  • Zorgloket

Meer informatie kun u vinden op www.caritasurk.nl

Zorgcentrum Talma Haven

Het zorgcentrum beschikt over 60 appartementen. Aan het centrum is de verpleegafdeling ’t Kompas (30 plaatsen) gekoppeld, dat wordt aangestuurd door Verpleeghuis Talma Hof te Emmeloord.

Het Dok, met 31 appartementen, geldt als dependance van Talma Haven. En in samenwerking met woonstichting Patrimonium is in 2010 het appartementencomplex Het Ankerlicht gerealiseerd dat bouwkundig gekoppeld is aan Talma Haven. Talma Haven levert de zorg in deze appartementen in onderaannemerschap van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL).

Contactgegevens:

Zorgcentrum Talma Haven Urk
Ankerplaats 2
8321 RT Urk
Telefoon: 0527-681735
Fax: 0527-685577
Email: info@talmahaven.nl 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Diensten en producten die Zorggroep Oude en Nieuwe Land vanuit zorggebouw Het Dok biedt, zijn o.a.: thuiszorg, huishoudelijke ondersteuning, verpleging, jeugdgezondheidszorg/ consultatiebureau, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, jeugdhulpverlening, cursussen en themabijeenkomsten, uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen.

Contactgegevens:

Het Dok, Centrum voor gezondheid en wonen
Vlechttuinen 1b
8322 BA Urk
Tel: 0527 638660
Fax: 0527 638666
E-mail info@zorggroep-onl.nl

  • Lees voor